TT

Họ và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ tịch công đoàn

2

Đặng Tuyết Nhung

Phó chủ tịch công đoàn

3

Đinh Kim Bích Ngọc

Ủy viên

       4

Nguyễn Phương Dung

Ủy viên

5

Hà Thị Tuyết Lệ

Ủy viên