Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội

Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa của thành phố Hà Nội

Nghị quyết: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với CB-GV-NV và CMHS về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian dịch Covid 19 - Tại trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với CB-GV-NV và CMHS về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian dịch Covid 19 - Tại trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

Đúng 14h, ngày 29/9/2021 Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với CB-GV-NV và CMHS về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian dịch ...