Công văn Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Công văn Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ gửi tới toàn thể CB - GV - NV và PHHS  hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.
Công điện: V/v triển khai các biện pháp tạm thời " Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công điện: V/v triển khai các biện pháp tạm thời " Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nhà trường gửi toàn văn nội dung: Công điện V/v triển khai các biện pháp tạm thời"Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiêuj quả dịch Covid 19" trên địa bàn thành phố Hà Nội tới toàn thể CBGV-NV và ...
Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội

Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa của thành phố Hà Nội

Nghị quyết: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội