Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội

Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên địa của thành phố Hà Nội

Nghị quyết: Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp tiếp tục thực hiện Chương  sữa học đường góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học  trên địa  của thành phố Hà Nội